Μαριάνθη Λιάπη

Η Μαριάνθη Λιάπη είναι αρχιτέκτονας και ερευνήτρια. Εξειδικεύεται στην ποιοτική αναβάθμιση χώρων μέσω καινοτόμων μίξεων συμμετοχικού σχεδιασμού και σύγχρονου τρόπου κατασκευών. Από μία ευρύτερη σκοπιά, 
η Μαριάνθη ασχολείται με την πειραματική εργονομία στη διαμόρφωση του χώρου, καθώς και με το σχεδιασμό ανθρωποκεντρικών περιβαλλόντων, μέσω καινοτόμων αρχιτεκτονικών προσεγγίσεων με διεπιστημονικές συνιστώσες.

Η Μαριάνθη ανέπτυξε τους Εκπαιδότοπους (Educational Pla(y)ces), 
μια μεθοδολογία συμμετοχικού μετασχηματισμού της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια ευχάριστη, γόνιμη δραστηριότητα μάθησης με δυναμικό χωρικό αποτύπωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαριάνθη έχει στο ενεργητικό της μια σειρά από βραβεύεις. Συγκεκριμένα, το 2008 διακρίθηκε με το «Europe 40 under 40 Architecture Award», ενώ το 2015, διακρίθηκε με ασημένιο βραβείο για το project της «Many Happy re-Turns» στα «IDA International Design Awards». Πρόκειται για ένα πολυχρηστικό αντικείμενο (παιδικό έπιπλο, παιχνίδι, εξοπλισμός χώρων μάθησης, εκπαιδευτικό εργαλείο) ειδικά σχεδιασμένο να δημιουργεί «Εκπαιδότοπους» προσφέροντας μια ποικιλία χρήσεων και χωρικών διατάξεων, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης «μάθηση μέσα από τη δράση».

Αυτή την περίοδο εργάζεται ως Διευθύντρια Έρευνας του Educational Pla(y)ces Group στο Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παράλληλα, είναι Υπεύθυνη Διαχείρισης Ερευνητικών προγραμμάτων TUC TIE Lab στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο «Design and Computation» από το MIT. 
Σημειώνεται ότι τις σπουδές της, τις πραγματοποίησε μέσω υποτροφιών που έλαβε από το Ίδρυμα Fulbright, το Ίδρυμα Μιχελή, το Ίδρυμα Γεροντέλη και το MIT.

Η Μαριάνθη θα βρεθεί φέτος στη σκηνή του TEDxAthens για να μοιραστεί μαζί μας τα όρια της αρχιτεκτονικής καινοτομίας.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.