Μπες σε δοκιμασίες και ξεπέρασε τα όριά σου με την winbank

Στις 13 Μαΐου, η winbank θα στηρίξει και πάλι το TEDxAthens σε μια διοργάνωση με θέμα τα όρια/edge. Και αυτή τη χρονιά, η ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, θα διερευνήσει μαζί με το κοινό τα ανθρώπινα και επιστημονικά όρια αλλά και τα όρια του κόσμου μας,
 όπως τον γνωρίζουμε.

Πιστή στο θέμα του event, αλλά και στον πρωτοπόρο χαρακτήρα της, η winbank δίνει φέτος την ευκαιρία στους επισκέπτες του TEDxAthens να απολαύσουν ένα μοναδικό experience σε ένα high-tech και εντυπωσιακό περιβάλλον, όπου θα καλούνται να ξεπεράσουν τα όριά τους, μπαίνοντας σε μια σειρά από δοκιμασίες.

Επισκεφθείτε κι εσείς το booth της winbank, δοκιμάστε τα δικά σας όρια και δείτε πώς μπορείτε να τα ξεπεράσετε.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.